Zásady ochrany osobných údajov

Vitajte na stránke The Spot určenej pre mladé firmy, ktoré hľadajú nový domov v Bratislave! Vážime si vaše súkromie. Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov”) je informovať vás o našich postupoch týkajúcich sa zhromažďovania a používania vašich údajov, ktoré s nami budete zdieľať prostredníctvom našej webovej stránky www.thespot.sk (ďalej len „Webová stránka”).
Prosím, tieto Zásady ochrany osobných údajov si pozorne prečítajte!

A.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nie sú časovo obmedzené. Z času na čas budeme Zásady ochrany osobných údajov meniť (najmä s ohľadom na zmeny právnych predpisov). O všetkých podstatných zmenách Zásad ochrany osobných údajov Vás však budeme informovať. Táto verzia Zásad ochrany osobných údajov je platná a účinná od 21.9.2020 .

B.

Vaše osobné údaje spracúvame s náležitou starostlivosťou v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi, vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „ GDPR “).

C.

Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú výlučne na spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávame my sami. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nezaoberajú praktikami ochrany osobných údajov iných tretích strán a nenesieme za nezodpovednosť.

D.

Vedome nespracúvame ani nepožadujeme informácie od osôb mladších ako 16 rokov. Ak ste takou osobou, nepoužívajte prosím našu Webovú stránku, ani nám neposielajte svoje informácie. Údaje, o ktorých sa dozvieme, že boli poskytnuté osobou mladšou ako 16 rokov bez súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov,
vymažeme.

1.

Kto spracúva vaše osobné údaje?

1.1

Vaše osobné údaje sú spracúvané našou spoločnosťou vacuumlabs s. r. o., so sídlom Radlinského 10, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré mesto, Slovenská republika, IČO: 48 207 497 , ktorá je prevádzkovateľom spracúvania vašich osobných údajov (ďalej tiež len „ my “, „ nás “ alebo „ náš “).

1.2

Ak sa chcete dozvedieť viac o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov alebo máte akékoľvek ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať na ahoj@thespot.sk .

2.

Aké osobné údaje spracúvame?

2.1

Osobné údaje

Pri poskytovaní našich služieb na Webovej stránke, ktoré sú spojené najmä s prenájmom kancelárskych priestorov a organizovaním spoločenských podujatí môžeme spracúvať vaše meno, priezvisko, email a telefónne číslo.

2.2

Technické informácie

My a/alebo naši externí poskytovatelia služieb (napr. Google LLC, The Rocket Science Group LLC, HubSpot, Inc., HubSpot Ireland Limited) môžu automaticky zhromažďovať technické údaje pri návšteve alebo interakcii s našou Webovou stránkou. Technické údaje môžu zahŕňať najmä URL webových stránok, ktoré ste navštívili pred návštevou našej Webovej stránky, čas a dátum návštev užívateľov, zvyklosti počas prehliadania stránok, IP adresu, názov prehliadača, typ počítača alebo zariadenia, cez ktoré pristupujete k Webovej stránke, čas strávený na Webovej stránke a ďalšie podobné technické informácie. V obmedzenom počte prípadov je možné použiť technické dáta a identifikovať vás vďaka nim ako jednotlivca, čím sa z nich stanú osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi, technické údaje však nikdy nepoužíváme k vašej identifikácii ako jednotlivca.

2.3

Cookies

2.3.1

Čo sú cookies?

(a)

Aby naša Webová stránka fungovala správne, niekedy do vášho zariadenia ukladáme malé dátové súbory nazývané cookies alebo iné podobné technológie.

(b)

Cookie je malý textový súbor, ktorý Webová stránka ukladá do vášho zariadenia pri jej návšteve. Dočasné súbory cookies ( session based cookies ) sú uložené len pri otvorenom prehliadači a pri zatvorení prehliadača sa automaticky odstránia. Permanentné súbory cookies ( permanent cookies ) vydržia, kým ich vy alebo váš prehliadač neodstránia alebo kým nevyprší ich platnosť.

2.3.2

Aké používame cookies?

(a)

Používame cookies tretích strán, konkrétne Google Analytics a Hotjar, ktoré nám umožňujú zbierať údaje o tom, ako sa používatelia na našej Webovej stránke správajú, vďaka čomu môžeme zlepšovať jej funkcionalitu.

(b)

Používame tiež marketingové cookies, vďaka ktorým vieme my, ako aj iné spoločnosti (Facebook, Twitter, LinkedIn) zistiť, aké veci
vás zaujímajú a následne na vás cieliť reklamu (aj na iných stránkach), ktorá pre vás môže byť užitočná.

2.3.3

Ako nastaviť cookies?

Pri prvej návšteve Webovej stránky vás informujeme o používaní cookies, a prípadne tiež vyžiadame súhlas s použitím cookies. Súbory cookies nebudú použité pre žiadne iné účely ako tie, ktoré sú uvedené vyššie. Zakázanie cookies zvyčajne vedie tiež k deaktivácii určitých prvkov a funkcií Webovej stránky. Preto sa odporúča, aby ste súbory cookies nezakazovali.

3.

Aké sú účely a právne základy pre spracúvanie vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:

3.1

ponuky služieb uvedených na našej Webovej stránke

Výkon našej podnikateľskej činnosti zahŕňa prenájom kancelárskych priestorov a poskytovanie ďalších služieb spojených s prenájmom (napríklad organizovanie spoločenských podujatí v prenajímaných priestoroch). Vaše údaje spracúvame najmä preto, aby sme vám mohli naše služby ponúknuť, čo môže zahŕňať spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné napr. pre nasledovné činnosti:

(a)

komunikovanie ohľadom našich služieb uvedených na Webovej stránke (na základe vašich podnetov),

(b)

príprava ponuky služieb na vašu žiadosť,

(c)

uzatvorenie zmluvného vzťahu vrátane predzmluvných vzťahov ohľadom prenájmu kancelárskych priestorov,

(d)

evidencia (potencionálnych) klientov,

(e)

informovanie vás o zmenách v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a vo Všeobecných obchodných podmienkach .

Za týmto účelom spracúvame nasledujúce osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli: vaše meno, priezvisko, email a telefónne číslo.

Právny základ pre takéto spracúvanie: plnenie zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

3.2

marketingu a našej propagácie

Tento účel zahŕňa najmä nasledujúce činnosti:

(a)

priamy marketing,

(b)

informovanie o poskytovaní služieb prostredníctvom reklamy a webových stránok,

(c)

zasielanie newsletterov, noviniek, špeciálnych ponúk, pozvánok na spoločenské podujatia, odborné prednášky a semináre,

(d)

marketingové prieskumy a prieskumy spokojnosti užívateľov,

(e)

zverejňovanie informácií o poskytnutých službách vrátane referencií klientov.

Za týmto účelom spracúvame nasledujúce osobné údaje, ktoré ste nám dobrovolne poskytli: vaše meno, priezvisko, email a telefónne číslo.

Právny základ pre takéto spracúvanie: súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

4.

Kto sú príjemcovia vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje nezdieľame so žiadnymi tretími osobami (príjemcami), kým nenastane jedna z nasledujúcich okolností:

4.1

zdieľanie je nevyhnutné pre poskytovanie služieb na Webovej stránke

V prípade, ak naši externí spolupracovníci (subdodávatelia) potrebujú prístup k vašim osobným údajom za účelom toho, aby nám pomáhli s poskytovaním
služieb na našej Webovej stránke, prijali sme primerané technické, zmluvné a organizačné opatrenia tak, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje sú
spracúvané v súlade s právnymi predpismi.

Nižšie uvádzame zoznam našich subdodávateľov:

(a)

Google LLC (Google Analytics, Google Drive),

(b)

The Rocket Science Group LLC (Mailchimp),

(c)

HubSpot, Inc., HubSpot Ireland Limited (HubSpot).

Zoznam subdodávateľov sa môže z času na čas meniť, ak subdodávateľov zmeníme alebo začneme spolupracovať s novými.

4.2

zdieľanie je nevyhnutné zo zákonných dôvodov

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými príjemcami, ak máme v dobrej viere za to, že prístup k vašim osobným údajom a ich použitie je primerane nutné k: (i) splneniu povinností plynúcich z právnych predpisov a/alebo súdnych rozhodnutí, (ii) odhaľovaniu alebo predchádzaniu podvodov, bezpečnostných alebo technických problémov, (iii) ochrane našich záujmov, majetku alebo bezpečnosti alebo ochrane záujmov, majetku alebo bezpečnosti našich užívateľov alebo verejnosti, avšak len, ak je to v súlade s právnymi predpismi. Ak je to možné, budeme vás o takomto zdieľaní informovať.

5.

Prenesenie vašich osobných údajov do krajín mimo EÚ/EHP?

5.1

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené mimo krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, ak spolupracujeme s externými poskytovateľmi služieb z týchto krajín. V takom prípade prenášame vaše osobné údaje výlučne do krajín, ktoré sú považované za krajiny so zodpovedajúcou úrovňou ochrany osobných údajov v súlade s rozhodnutím Európskej komisie, alebo v ktorých sú zavedené zodpovedajúce ochranné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, ako sú štandardné zmluvné doložky, záväzné vnútorné pravidlá spoločnosti alebo program US Privacy Shield. Bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú vaše osobné údaje spracúvané, prijímame primerané technické, právne a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili, že úroveň ochrany je rovnaká ako v Európskej únii a Európskom hospodárskom priestore. Ak sa chcete dozvedieť viac o medzinárodnom prenose vašich osobných údajov a príslušných zárukách, ktoré máme zavedené, môžete nás kontaktovať na ahoj@thespot.sk .

5.2

Ak by sa udiala fúzia, akvizícia alebo iná reorganizácia, ktorá by sa nás dotkla a v dôsledku ktorej by boli vaše údaje prenesené do krajín mimo EÚ/EHP, budeme vás informovať (napríklad prostredníctvom správy na vašu e-mailovú adresu) a vysvetlíme Vám vaše možnosti v súvislosti s touto skutočnosťou.

6.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame len pokiaľ je to právne dovolené a nutné pre účely, pre ktoré boli zozbierané . O krem prípadu, ak je vymazanie vašich údajov v rozpore s právnymi predpismi alebo ich potrebujeme v súlade s našimi legitímnymi obchodnými záujmami (napr. predchádzanie podvodov a zvyšovanie bezpečnosti a ochrany používateľov), budú vaše údaje z našich úložísk a systémov vymazané (i) pokiaľ ide o spracúvanie vašich osobných údajov na účel ponuky služieb, po jednom roku od ukončenia našej spolupráce a (ii) pokiaľ ide o spracúvanie vašich osobných údajov na účel marketingu, do troch rokov od ich získania.

7.

Aké sú vaše práva?

7.1

Právo na prístup – Ponúkame Vám prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. To znamená, že nás môžete kontaktovať a vyžiadať si od nás potvrdenie, či sa vaše osobné údaje spracúvajú alebo nie, a pokiaľ áno, máte právo požiadať o prístup k vašim údajom, ktoré vám poskytneme formou tzv. „registra“ (najmä uvedieme účel, kategóriu osobných údajov, kategóriu príjemcov osobných údajov, dobu uchovávania alebo kritériá pre stanovenie doby uchovávania).

7.2

Právo na opravu – Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.

7.3

Právo na vymazanie – Môžete nás tiež požiadať o vymazanie vašich osobných údajov z našich systémov, ako aj o vymazanie celého užívateľského profilu kontaktovaním na ahoj@thespot.sk . Také žiadosti budeme akceptovať, pokiaľ nebudeme mať zákonné oprávnenie vaše osobné údaje nevymazať.

7.4

Právo na obmedzenie spracúvania – Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili určité spracúvanie vašich osobných údajov. Ak obmedzíme určité spracúvanie vašich osobných údajov, môže to viesť k obmedzeniam pri používaní našej Webovej stránky.

7.5

Právo na prenosnosť údajov – Máte právo obdržať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za účelom prenosu osobných údajov inému prevádzkovateľovi.

7.6

Ako uplatniť svoje práva – Svoje práva uvedené vyššie môžete uplatniť bezplatne, písomne zaslaním e-mailu na ahoj@thespot.sk . Je možné, že budeme požadovať potvrdenie vašej identity v závislosti na vašej žiadosti.

8.

Môžem sa sťažovať?

Pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov nie je v súlade s príslušnými právnymi predpismi týkajúcich sa ochrany osobných údajov, môžete podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán na ochranu údajov.

9.

Sú dáta zabezpečené?

Prijímame všetky primerané a vhodné bezpečnostné opatrenia, aby sme nás aj vás chránili pred neoprávneným prístupom alebo neoprávnenou zmenou, zverejnením alebo zničením osobných údajov, ktoré spracúvame. Opatrenia zahŕňajú prípadné šifrovanie, brány firewall, zabezpečené zariadenia a systémy prístupových práv. Pokiaľ by napriek bezpečnostným opatreniam došlo k narušeniu bezpečnosti, ktoré budú mať pravdepodobne negatívny dopad na vaše súkromie, budeme vás o narušení informovať čo najskôr. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na ahoj@thespot.sk .

Chcem si vyskúšať
The Spot cowork

Napíšte nám vaše údaje a čoskoro sa s vami spojíme.

Služby
Komunita
Navigácia